Mokesčiai Kontaktai Dokumentai

SB „Gulbinai“
Sodininkų bendrija

 Laba diena!   Ketvirtadieniais yra vandens siurblinės profilaktinė diena. Vanduo į vandens bokštus netiekiamas.
MENIUKITA INFORMACIJA

NAUDINGOS NUORODOS

PATVIRTINTA
S/B „Gulbinai“
Valdybos posėdžio
2016-04-16 protokolas
Nr. VP-2

Priėmimo į narius ir kitų asmenų, įgijusių sklypą bendrijoje apskaitos tvarka (aprašas)

Turinys

 1. PRIĖMIMO Į BENDRIJOS NARIUS SĄLYGOS IR TVARKA
  1. Naujų narių priėmimas
  2. Kitų asmenų registravimas
 2. IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ BENDRIJOS NARIŲ SĄLYGOS IR TVARKA
  1. Narystė Bendrijoje pabaiga
  2. Išstojimo iš Bendrijos tvarka ir sąlygos
 3. NARIŲ IR KITŲ ASMENŲ REGISTRAVIMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sodininkų bendrijų įstatymo (2003 m. gruodžio 18 d. Nr. IX-1934), jo galiojančia aktualia redakcija 2014-04-24, 21 str. 2 punktu (į bendriją įstojama ir iš jos išstojama bendrijos įstatų nustatyta tvarka) sodininkų bendrijos „Gulbinai“ įstatais, nustatoma ši tvarka (aprašas).

 1. PRIĖMIMO Į BENDRIJOS NARIUS SĄLYGOS IR TVARKA
  1. Naujų narių priėmimas
   1. Asmuo, pageidaujantis tapti bendrijos nariu, pateikia Prašymą stoti į bendriją Bendrijos valdybai, kuri posėdyje svarsto sodininko prašymą dėl priėmimo į bendrijos narius klausimą.
    1. Prašyme nurodoma vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, sklypo numeris ir adresas, telefono numeris, elektronino pašto adresas, prašymo data.
    2. Prie prašymo pridedami šie dokumentai: pirkimo-pardavimo (dovanojimo ar perrašymo) sutarties kopija, Registrų centro išrašas.
   2. Stojantis į Bendriją sodininkas privalo sumokėti Bendrijos narių susirinkimo nustatyto dydžio stojamąjį nario mokestį. (Prašyme gali nurodyti stojamojo nario mokesčio sumokėjimo būdą (grynais ar banko pavedimu).
   3. Visi Prašymai registruojami gautų prašymų registre.
   4. Priimti į Bendriją nariai registruojami Bendrijos narių registravimo knygoje.
   5. Bendrijos nario teises ir pareigas sodininkas įgyja nuo įstojimo į Bendriją, išskyrus atvejus, kai sodininkai nariais tampa nuo Bendrijos įregistravimo.
   6. Sodininkas įstoja į bendriją Bendrijos valdybos sprendimu.
   7. Bendrija privalo informuoti narį apie jo teises ir pareigas.
   8. Bendrijos nariui gali būti išduodamas Bendrijos nario pažymėjimas (nario bilietas). Priėmus sprendimą išduoti Bendrijos nario pažymėjimą (bilietą), privalomieji nario pažymėjimo (bilieto) rekvizitai yra šie: Bendrijos pavadinimas, nario vardas, pavardė, nuotrauka, sklypo plotas, adresas (sklypo numeris), įstojimo į Bendriją data, Bendrijos antspaudas, Bendrijos valdybos pirmininko parašas. Sprendimą dėl nario pažymėjimų (bilietų) išdavimo, rekvizitų papildymo, nario pažymėjimo (bilieto) keitimo, išdavimo tvarkos priima Bendrijos valdyba.
  2. Kitų asmenų registravimas
   1. Kiti asmenys, nepageidaujantys stoti į bendrijos narius, pateikia bendrijos valdybai pareiškimą-pranešimą, kad nepageidauja stoti į bendrijos narius. Pareiškime pateikiami tie patys pareiškėjo duomenys, kaip ir stojančiųjų (vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, sklypo numeris ir/arba adresas, telefono numeris ir/ar elektronino pašto adresas, prašymo data. Prie prašymo pridedami dokumentai: pirkimo-pardavimo (dovanojimo ar perrašymo) sutarties kopija, Registrų centro išrašas.
   2. Bendrija privalo informuoti sodininką, nepageidaunatį tapti nariu, apie jo teises ir pareigas, kurias numato Bendrijos įstatai.

 2. IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ BENDRIJOS NARIŲ SĄLYGOS IR TVARKA
  1. Narystė Bendrijoje pasibaigia:
   1. nariui mirus;
   2. nariui netekus nuosavybės ar kitų teisių, kurių pagrindu jis valdė mėgėjų sodo teritorijoje esantį sodo sklypą;
   3. nariui išstojus iš Bendrijos ar jį pašalinus iš Bendrijos;
   4. Bendriją likvidavus.
  2. Išstojimo iš Bendrijos tvarka ir sąlygos.
   1. Bendrijos narys gali bet kuriuo metu išstoti iš Bendrijos parašęs prašymą Bendrijos valdybai.
   2. Gautas bendrijos nario prašymas turi būti registruojamas.
   3. Narys, perleisdamas nuosavybės teise jam priklausantį sodo sklypą, privalo apie tai informuoti Bendrijos valdybą raštu prieš 10 darbo dienų bei atsiskaityti su Bendrija pagal visas savo prievoles.
   4. Perleidęs nuosavybės teise jam priklausantį sodo sklypą, išstoti iš Bendrijos. Privalo pranešti bendrijos valdybai naujo sklypo savininko vardą, pavardę, kontaktinius duomenis.
   5. Sodininkas išstoja iš Bendrijos valdybos sprendimu.
   6. Sodininkas yra pašalinamas iš Bendrijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
  3. Tuo atveju, kai narystė pasibaigia (šio aprašo II d. 1 str. 1.1. punktas) mirus vienam iš sutuoktinių, kitas sutuoktinis privalo apie tai pranešti bendrijos valdybai ir pateikti raštu prašymą, kad perima buvusio bendrijos nario (vyro/žmonos) teises ir pareigas, arba išstoja iš bendrijos. Stojamasis nario mokestis perimant narystę, nemokamas.
  4. Jeigu mirusiojo bendrijos nario sutuoktinis pageidauja išstoti iš bendrijos narių, mirusiojo sutuoktinio sumokėtas stojamasis nario mokestis negrąžinamas.
  5. Jeigu bendrijos narys dovanoja arba perrašo savo sklypą savo šeimos nariui ar giminaičiui, privalo pranešti raštu bendrijos valdybai apie sklypo savininko pasikeitimą. Naujasis savininkas, išskyrus sutuoktinį, negali perimti narystės, todėl bendrijai pateikia prašymą dėl stojimo (nestojimo) į narius. Tuo atveju, jeigu prašyme nurodo, kad stoja į bendrijos narius, moka bendrijai stojamąjį nario mokestį, nustatytą narių susirinkime.

 3. NARIŲ IR KITŲ ASMENŲ REGISTRAVIMAS
  1. Bendrijos buveinėje turi būti asmenų, įsigijusių mėgėjų sodo teritorijoje sodo sklypą, registravimo knyga, kurioje registruojami visi sodininkai ir juridiniai asmenys. Joje turi būti nurodyta sodininko vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (adresas), sklypo valdymo teisės pagrindas, sodo sklypo plotas ir adresas (sklypo numeris), sodininko įstojimo į Bendrijos narius data, išstojimo (pašalinimo) iš Bendrijos narių data, telefonai, elektroninio pašto adresas, asmens išregistravimo iš bendrijos data.
  2. Su asmenų registravimo knyga turi teisę susipažinti kiekvienas asmuo, įsigijęs sodo sklypą mėgėjų sodo teritorijoje, pagal bendrijos įstatuose patvirtintą tvarką.Atnaujinta: 2017-08-12, 13:17

KONTAKTAI

Informacija
[email protected]

Valdybos pirmininkas
Rimas Kesylis
8 611 48515

- Rekvizitai


LANKOMUMAS

Flag Counter


ORAI

Matomumas
Temperatūra
Rasos taškas
Drėgnumas %
Slėgis
Debesuotumas
Oro sąlygos
  Vėjas (),

 

© 2023  SB GULBINAI